Chào mừng bạn đến với diễn đàn Luật Học k33
Hãy đăng ký thành viên để trao đổi với chúng tôi.


Bài 4

Go down

Bài 4

Bài gửi by ♥(¯`•▒»¦şǿċķ¦«▒• ´¯)♥ on Mon Aug 02, 2010 11:25 am

chu the cua luat hanh chinh viet nam

Chương II

CHỦ
THỂ CỦA LUẬT HÀNH CHÍNH VIỆT NAM


Bài
4QUAN HÀNH CHÍNH NHÀ NƯỚC


 1. KHÁI NIỆM VÀ ÐẶC ÐIỂM CƠ QUAN HÀNH CHÍNH NHÀ
  NƯỚC.  1. Khái niệm cơ quan nhà
   nước.  2. Ðặc điểm của cơ quan hành chính nhà nước.

 2. PHÂN LOẠI CƠ QUAN HÀNH CHÍNH NHÀ
  NƯỚC.  1. Theo căn cứ pháp lý để thành lập: cơ quan hành
   chính nhà nước được phân thành hai loại.  2. Căn cứ vào phạm vi lãnh thổ hoạt
   động.  3. Căn cứ vào tính chất và phạm vi thẩm
   quyền.  4. Căn cứ vào cách thức tổ chức và giải quyết
   công việc.

 3. HỆ THỐNG CƠ QUAN HÀNH CHÍNH NHÀ NƯỚC.  1. Các cơ quan hành chính nhà nước ở trung
   ương.  2. Các cơ quan hành chính nhà nước ở địa
   phương.  3. Các đơn vị cơ sở trực thuộc cơ quan hành chính
   nhà nước.

 4. CẢI TỔ BỘ MÁY NHÀ NƯỚC TRONG CÔNG
  CUỘC CẢI CÁCH NỀN HÀNH CHÍNH QUỐC GIA.


_______________________________________________________________________________________________

I. KHÁI NIỆM VÀ ÐẶC
ÐIỂM CƠ QUAN HÀNH CHÍNH NHÀ NƯỚC.

1. Khái niệm cơ quan
nhà nước

TOP
Bộ máy nhà nước là
một chỉnh thể thống nhất, được tạo thành bởi các cơ quan nhà nước. Bộ máy nhà
nước Việt nam gồm bốn hệ thống cơ quan
chính: cơ quan lập pháp, cơ quan hành pháp,
cơ quan toà án và cơ quan kiểm sát. Theo Hiến pháp 1992, bộ máy nhà nước được
phác thảo như sau:Thông qua bản phác thảo, luật Việt
nam đặt vai trò của cơ quan lập pháp rất lớn, không chỉ thiết lập ra các hệ
thống cơ quan khác mà còn là cơ quan chỉ đạo, giám sát chung. Tuy nhiên, cơ quan
chấp hành của Quốc hội là Chính phủ (cơ quan đứng đầu hệ thống cơ quan hành
pháp), cũng có vai trò rất quan trọng trong việc quản lý nhà nước và thực thi
các văn bản mà Quốc hội ban hành. Hệ thống cơ quan đứng đầu là Chính phủ, thực
hiện chức năng hành pháp là cơ quan hành chính nhà nước.

Tóm lại, cơ quan hành chính
nhà nước là một loại cơ quan trong bộ máy nhà nước được thành lập theo hiến pháp
và pháp luật, để thực hiện quyền lực nhà nước, có chức năng quản lý hành chính
nhà nước trên tất cả các lĩnh vực của đời sống xã hội.

2. Ðặc điểm của cơ
quan hành chính nhà nước

TOP
a. Ðặc điểm chung

Cơ quan hành chính nhà nước là một
loại cơ quan nhà nước, là một bộ phận cấu thành bộ máy nhà nước. Do vậy, cơ quan
hành chính nhà nước cũng mang đầy đủ các đặc điểm chung của các cơ quan nhà nước
. Cụ thể là:

1.
quan hành chính nhà nước hoạt động mang tính quyền lực nhà nước, được tổ chức và
hoạt động trên nguyên tắc tập trung dân chủ. Tính quyền lực nhà nước thể hiện ở
chổ:

+ Cơ quan hành chính nhà nước là
một bộ phận của bộ máy nhà nước;

+ Cơ quan hành chính nhà nước nhân
danh nhà nước để hoạt động.

2. Mỗi
cơ quan hành chính nhà nước đều có một thẩm quyền nhất định, thẩm
quyền
này do pháp luật quy định, đó là tổng thể những quyền và
nghĩa vụ cụ thể mang tính quyền lực, được nhà nước trao cho để thực hiện nhiệm
vụ, chức năng của mình, cụ thể:

+ Các cơ quan nhà nước tổ chức và
hoạt động trên cơ sở pháp luật và để thực hiện pháp luật;

+ Trong quá trình hoạt động có
quyền ban hành các quyết định hành chính thể hiện dưới hình thức là các văn bản
pháp quy và các văn bản cá biệt;

+ Ðược thành lập theo quy định của
Hiến pháp, Luật, Pháp lệnh hoặc theo quyết định của cơ quan hành chính nhà nước
cấp trên;

+ Ðược đặt dưới sự kiểm tra, giám
sát của cơ quan quyền lực nhà nước cùng cấp và báo cáo hoạt động trước cơ quan
quyền lực nhà nước cùng cấp;

+ Có tính độc lập và sáng tạo trong
tác nghiệp điều hành nhưng theo nguyên tắc tập trung dân chủ, nguyên tắc quyền
lực phục tùng.

3. Về
mặt thẩm quyền thì cơ quan hành chính nhà nước được quyền đơn phương ban hành
văn bản quy phạm pháp luật hành chính và văn bản đó có hiệu lực bắt buộc đối với
các đối tượng có liên quan; cơ quan hành chính nhà nước có quyền áp dụng các
biện pháp cưỡng chế đối với các đối tượng
chịu sự tác động,
quản lý của cơ quan hành chính nhà nước.

b. Ðặc điểm đặc thù

1. Cơ quan hành chính
nhà nước có chức năng quản lý hành chính nhà nước, thực hiện hoạt động chấp hành
và điều hành trên mọi lĩnh vực của đời sống xã hội, trong khi đó các cơ quan nhà
nước khác chỉ tham gia vào hoạt động quản lý trong phạm vi, lĩnh vực nhất
định.

2. Cơ quan hành chính
nhà nước nói chung là cơ quan chấp hành, điều hành của cơ quan quyền lực nhà
nước:

+ Thẩm quyền của các cơ quan hành
chính nhà nước chỉ giới hạn trong phạm vi hoạt động chấp hành, điều hành. Ðiều
đó có nghĩa là cơ quan hành chính nhà nước chỉ tiến hành các hoạt động để chấp
hành Hiến pháp, luật, pháp lệnh, nghị quyết của cơ quan quyền lực nhà nước trong
phạm vi hoạt động chấp hành, điều hành của nhà nước.

+ Các cơ quan hành chính nhà nước
đều trực tiếp hoặc gián tiếp phụ thuộc vào cơ quan quyền lực nhà nước, chịu sự
lãnh đạo, giám sát, kiểm tra của các cơ quan quyền lực nhà nước cấp tương ứng và
chịu trách nhiệm báo cáo trước cơ quan đó.

+ Các cơ quan hành chính nhà nước
có quyền thành lập ra các cơ quan chuyên môn để giúp cho cơ quan hành chính nhà
nước hoàn thành nhiệm vụ.

3.
Cơ quan hành chính nhà nước là hệ thống cơ quan có mối
liên hệ chặt và có đối tượng quản lý rộng lớn.

+ Ðó là hệ thống các đơn vị cơ sở
như công ty, tổng công ty, nhà máy, xí nghiệp thuộc lĩnh vực kinh tế; trong lĩnh
vực giáo dục có trường học; trong lĩnh vực y tế có bệnh viện...

+ Hoạt động của cơ quan hành chính
nhà nước mang tính thường xuyên, liên tục và tương đối ổn định, là cầu nối đưa
đường lối, chính sách pháp luật vào cuộc sống.

+ Tất cả các cơ quan hành chính nhà
nước có mối quan hệ chặt chẽ với nhau, đó là mối quan hệ trực thuộc trên-dưới,
trực thuộc ngang-dọc, quan hệ chéo...tạo thành một hệ thống thống nhất mà trung
tâm chỉ đạo là Chính phủ.

4. Cơ quan hành chính
nhà nước có chức năng quản lý nhà nước dưới hai hình thức là ban hành các văn
bản quy phạm và văn bản cá biệt trên cơ sở hiến pháp, luật, pháp lệnh và các văn
bản của các cơ quan hành chính nhà
nước cấp trên nhằm chấp hành, thực hiện
các văn bản đó. Mặt khác trực tiếp chỉ đạo, điều hành, kiểm tra...hoạt động của
các cơ quan hành chính nhà nước dưới quyền và các đơn vị cơ sở trực thuộc của
mình.

5.
quan hành chính nhà nước là chủ thể cơ bản, quan trọng nhất của Luật hành
chính.

Tóm lại, cơ quan hành chính nhà
nước là bộ phận cấu thành của bộ máy nhà nước, trực thuộc cơ quan quyền lực nhà
nước một cách trực tiếp hoặc gián tiếp, trong phạm vi thẩm quyền của mình thưc
hiện hoạt động chấp hành - điều hành và tham gia chính yếu vào hoạt động
quản lý nhà nước.


II. PHÂN
LOẠI CƠ QUAN HÀNH CHÍNH NHÀ NƯỚC

Việc phân loại các cơ quan hành
chính nhà nước được tiến hành dựa trên những căn cứ, những tiêu chuẩn khác nhau.
Có thể căn cứ vào những quy định của pháp luật, trình tự thành lập, địa giới
hoạt động, nguyên tắc tổ chức và quản lý công việc...Tùy thuộc vào từng loại căn
cứ mà ta có các loại cơ quan hành chính nhà nước sau:

1. Theo căn cứ pháp
lý để thành lập: cơ quan hành chính nhà nước được phân thành hai
loại:

TOP
* Loại 1: Các cơ
quan hiến định: là loại cơ quan hành chính nhà nước

+ Do Hiến pháp quy định việc thành
lập.

+ Ðược thành lập trên cơ sở các đạo
luật và văn bản dưới luật.

Ðây là các cơ quan hành chính nhà
nước mà việc tổ chức, hoạt động của cơ quan này do hiến pháp quy định bao gồm
các cơ quan: Chính phủ, các Bộ, các cơ quan ngang Bộ, UBND các cấp. Ðây là những
cơ quan hành chính nhà nước quan trọng nhất, có vị trí ổn định, tồn tại lâu
dài.

* Loại 2: Các cơ
quan luật định: là cơ quan hành chính nhà nước do luật, các
văn
bản dưới luật quy định việc thành lập.

+ Ðây là các cơ quan hành chính nhà
nước có thẩm quyền chuyên môn kể cả ở trung ương và địa phương. Bao gồm các tổng
cục, các cục, sở, phòng, ban... các cơ quan này là cơ quan chuyên
môn của cơ quan nhà nước có thẩm quyền chung.

+ Ðược thành lập trên cơ sở Hiến
pháp, nhưng có tính năng động hơn, phù hợp với những thay đổi của hoạt động quản
lý nhà nước.

2. Căn cứ vào phạm
vi lãnh thổ hoạt động

TOP
Cơ quan hành chính nhà nước được
phân làm cơ quan hành chính nhà nước ở trung ương và cơ quan hành chính nhà nước
ở địa phương.

- Cơ quan
hành chính nhà nước ở trung ương: bao gồm Chính phủ, các Bộ, cơ quan ngang Bộ,
cơ quan thuộc Chính phủ.

Các cơ quan này hoạt động trên phạm
vi toàn quốc, văn bản pháp luật do các cơ quan này ban hành có hiệu lực trên
phạm vi cả nước và có tính bắt buộc thi hành đối với mọi cơ quan hành chính nhà
nước cấp dưới, với các tổ chức xã hội và mọi công dân.

- Cơ quan
hành chính nhà nước ở địa phương: bao gồm UBND các cấp (tỉnh, huyện, xã), các
sở, phòng, ban. Ðây là các cơ quan hành chính nhà nước được thành lập và hoạt
động trên một phạm vi lãnh thổ nhất định, các văn bản pháp luật do các cơ quan
này ban hành có hiệu lực trong một phạm vi lãnh thổ nhất định.

Tuy có sự phân chia thành cơ quan
hành chính nhà nước ở trung ương và cơ quan hành chính nhà nước ở địa phương
nhưng các cơ quan hành chính nhà nước này luôn tạo thành một thể thống nhất,
quan hệ chặt chẽ với nhau trên nguyên tắc tập trung dân chủ.Tuy vậy, ở mỗi cấp cơ quan hành
chính nhà nước, các tên gọi của những đơn vị hành chính tương đương không giống
nhau. Ðiều này, một mặt nói lên rằng, tuy cùng cấp nhưng các cơ quan này có
những chức năng tương đồng, nhưng cũng có những chức năng riêng biệt, đặc thù.
Bởi vậy, có sự khác nhau giữa các loại cơ quan hành chính nhà nước ở cùng một
cấp (ví dụ: thành phố trực thuộc trung ương có một số chức năng không giống
tỉnh).

3. Căn cứ vào tính
chất và phạm vi thẩm quyền

TOP
Căn cứ vào phạm vi thẩm quyền thì
cơ quan hành chính nhà nước được phân chia thành: Cơ quan hành chính nhà nước có
thẩm quyền chung và cơ quan hành chính nhà nước có thẩm quyền chuyên môn.

-
quan hành chính nhà nước có thẩm quyền chung: là cơ quan hành chính
nhà
nước có thẩm quyền giải quyết mọi vấn đề trong các lĩnh vực
khác nhau của đời sống xã hội, đối với các đối tượng khác nhau như cơ quan nhà
nước, tổ chức xã hội, công dân. Các cơ quan loại này gồm có Chính phủ và UBND
các cấp.

-
quan hành chính nhà nước có thẩm quyền chuyên môn: là các cơ quan quản
theo ngành hay theo chức năng, hoạt động trong một ngành hay
một lĩnh vực nhất định và là cơ quan giúp việc cho cơ quan hành chính nhà nước
có thẩm quyền chung.

+ ở trung ương có các cơ quan sau:
các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ;

+ ở địa phương có các cơ quan : các
Cục, Sở, Phòng, Ban.

- Các cơ
quan hành chính nhà nước có thẩm quyền chuyên môn được chia làm hai loại:

+ Cơ quan hành chính nhà nước có
thẩm quyền chuyên môn chuyên ngành: thẩm quyền của các cơ quan này
được giới hạn trong một ngành hay một vài ngành có liên quan.

Ví dụ: Bộ Công an, Bộ nông
nghiệp và phát triển nông thôn.

+ Cơ quan hành chính nhà nước có
thẩm quyền chuyên môn tổng hợp: Là các cơ quan nhà nước có chức năng quản lý
chuyên môn tổng hợp.

Ví dụ: Bộ Kế hoạch và đầu tư, Bộ
Lao động- thương binh và xã hội.Các cấp


chính quyền

Cơ quan hành
chính nhà nước có thẩm quyền chung

Cơ quan hành
chính nhà nước có thẩm quyền chuyên môn

Cấp Trung ương

Chính phủ

Bộ

Cấp Tỉnh

UBND Tỉnh

Sở

Cấp Huyện

UBND Huyện

Phòng

Cấp Xã

UBND Xã

Ban
4. Căn cứ vào cách thức tổ chức
và giải quyết công việc

TOP
Nếu căn cứ vào nguyên tắc tổ chức
và giải quyết công việc thì cơ quan hành chính nhà nước chia thành hai loại sau:
(Ðiều 112, 114, 115 và 124 Hiến pháp 1992)

- Các cơ
quan tổ chức và hoạt động theo nguyên tắc tập thể lãnh đạo: Các cơ quan này
thường giải quyết những công việc và quy định những vấn đề quan trọng có liên
quan đến nhiều lĩnh vực nên cần có sự bàn bạc, đóng góp của nhiều thành viên.
Ðây là các cơ quan hành chính nhà nước có thẩm quyền chung bao gồm Chính phủ và
UBND các cấp.

Trên cơ sở Hiến định (Ðiều 115 và
124 Hiến pháp 1992), những vấn đề quan trọng thuộc thẩm quyền của Chính phủ,
hoặc UBND phải được thảo luận tập thể và quyết định theo đa số. Như vậy, người
đứng đầu các cơ quan này (TTCP, Chủ tịch UBND) có thẩm quyền giải quyết một số
vấn đề thuộc thẩm quyền của Chính phủ hoặc UBND tương ứng.

- Các cơ
quan tổ chức và hoạt động theo nguyên tắc lãnh đạo một người: là các cơ quan tổ
chức và hoạt động theo nguyên tắc chế độ thủ trưởng một người, đứng đầu mỗi cơ
quan đó là thủ trưởng cơ quan như bộ trưởng, giám đốc các sở, phòng, ban. Họ là
những người thay mặt cơ quan ra những quyết định nhằm thực hiện những nhiệm vụ,
công việc và chịu trách nhiệm trước pháp luật.

Các cơ quan hoạt động theo chế độ
thủ trưởng chủ yếu là những cơ quan đòi hỏi phải giải quyết công việc mang tính
tác nghiệp cao. Quyết định của thủ trưởng là quyết định của cơ quan mang tính
đại diện, nhưng chế độ trách nhiệm là trách nhiệm cá nhân.

Những người là cấp phó thủ trưởng,
người đứng đầu các bộ phận cơ quan chỉ là người giúp thủ trưởng cơ quan, thực
hiện nhiệm vụ theo sự phân công, phân cấp của thủ trưởng cơ quan. Tuy vậy, quyết
định của thủ trưởng cơ quan là quyết định cao nhất.


III. HỆ
THỐNG CƠ QUAN HÀNH CHÍNH NHÀ NƯỚC

TOP
Sự hình thành và phát triển của các
cơ quan hành chính nhà nước phụ thuộc vào nhiều yếu tố. Trong đó, quan trọng
nhất là đặc điểm tổ chức quyền lực nhà nước, đặc điểm phát triển kinh tế xã hội,
văn hoá, địa lý, dân cư, khoa học kỹ thuật. Hơn nữa, trong từng chế độ, trong
mỗi giai đoạn lịch sử, yêu cầu của quản lý nhà nước cũng khác nhau.

Các cơ quan hành chính nhà nước có
mối quan hệ chặt chẽ, qua lại với nhau tạo thành một hệ thống thống nhất, toàn
vẹn. Mỗi cơ quan hành chính là một khâu không thể thiếu được trong chuỗi mắc
xích của bộ máy. Tính thống nhất ấy thể hiện:

- Tính thống nhất ở sự bền chặt
liên tục, thường xuyên hơn bất kỳ hệ thống cơ quan nào trong bộ máy nhà
nước.

- Do tính chất thống nhất về chức
năng nghiệp vụ: quản lý nhà nước- chấp hành và điều hành.

- Chính phủ là cơ quan trung tâm,
chỉ đạo, điều khiển chung đối với các cơ quan hành chính nhà nước.

Theo Hiến pháp 1992, hệ thống hành
chính nhà nước gồm có:

+ Các cơ quan hành chính nhà
nước ở trung ương.

+ Các cơ quan hành chính nhà
nước ở địa phương.

+ Các đơn vị cơ sở trực thuộc bộ
máy hành chính nhà nước hợp thành.

1. Các cơ quan
hành chính nhà nước ở trung ương.

TOP
a. Chính phủ, cơ quan hành chính
nhà nước cao nhất

¨
Vị trí pháp lý của Chính phủ trong hệ thống tổ chức bộ
máy nhà nước

1.
Chính phủ là một thiết chế chính trị nắm quyền hành pháp,
theo nguyên tắc thống
nhất quyền lực nhà nước có sự phân công,
phân cấp rành mạch giữa ba quyền: lập, hành và tư pháp, Chính phủ có chức năng
cụ thể là:

+ Có quyền lập qui để thực hiện các
luật do cơ quan lập pháp định ra;

+ Quản lý công việc hàng ngày của
nhà nước;

+ Quyền tổ chức bộ máy hành chính
và quản lý bộ máy đó;

+ Trong phạm vi luật định, có quyền
tham gia vào các dự luật, hỗ trợ Quốc hội trong hoạt động lập pháp.

2.
cơ quan hành chính nhà nước cao nhất của nước Cộng hòa Xã hội Chủ
nghĩa
Việt Nam, Chính phủ thống nhất quản lý việc thực hiện các
nhiệm vụ chính trị, kinh tế, văn hóa xã hội, quốc phòng, an ninh và đối ngoại
của nhà nước, đảm bảo hiệu lực của bộ máy nhà nước từ trung ương đến cơ sở. Là
cơ quan điều hành cao nhất, Chính phủ chỉ đạo tập trung, thống nhất các Bộ, cơ
quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, các cấp chính quyền địa phương. Chính
phủ có toàn quyền quyết định các vấn đề có liên quan đến hoạt động quản lý nhà
nước trên phạm vi toàn quốc, trừ các công việc của Quốc hội và UBTV Quốc hội.
(Ðiều 112 Hiến pháp 1992 và Chương II, Luật tổ chức Chính phủ công bố ngày
10/02/1992)

3.
cơ quan chấp hành của Quốc hội, Chính phủ và các thành viên của Chính
phủ
chịu sự giám sát của Quốc hội, chịu trách nhiệm trước Quốc
hội và báo cáo với Quốc hội. Chính phủ phải trả lời chất vấn của đại biểu Quốc
hội khi Quốc hội hoặc đại biểu Quốc hội có yêu cầu.

4.
Trách nhiệm của Chính phủ và các cơ quan thành viên:
Chính phủ do Quốc hội
lập ra trong kỳ họp thứ nhất của mỗi khoá
Quốc hội. Quốc hội bầu TTCP theo đề nghị của Chủ tịch nước, giao cho TTCP đề
nghị danh sách các Bộ trưởng và thành viên khác của Chính phủ để Quốc hội phê
chuẩn. Ðiều này xác định ba yếu tố:

+ Vai trò và trách nhiệm của Chính
phủ trước Quốc hội;

+ Vai trò cá nhân của TTCP trong
việc lãnh đạo toàn bộ công việc của Chính phủ và chịu trách nhiệm trước Quốc
hội. Lãnh đạo toàn bộ hoạt động của Chính phủ là Thủ tướng Chính phủ, Thủ tướng
Chính phủ chịu trách nhiệm trước Quốc hội, có quyền ra quyết định, chỉ thị, xác
định vai trò, trách nhiệm của các thành viên khác trong Chính phủ; xác định
trách nhiệm cá nhân của những thành viên này.

+ Trách nhiệm cá nhân Bộ trưởng về
lĩnh vực mình phụ trách.

¨
Thẩm quyền của Chính phủ

- Quyền sáng kiến lập pháp: Trên cơ
sở đường lối chính sách pháp luật của Ðảng và nhà nước, Chính phủ dự thảo:

+ Các văn bản luật trình Quốc
hội;

+ Các văn bản pháp lệnh trình UBTV
Quốc hội;

+ Các dự án kế hoạch nhà nước và
ngân sách nhà nước;

+ Các chính sách lớn về đối nội và
đối ngoại của nhà nước.

- Quyền lập quy: tức là ban hành
những văn bản quản lý dưới luật có tính chất qui phạm pháp luật nhằm:

+ Ðưa ra các chủ trương, biện pháp
để thực hiện chính sách, pháp luật;

+ Bảo vệ lợi ích nhà nước;

+ Bảo đảm trật tự xã hội;

+ Bảo đảm quyền và lợi ích hợp pháp
của công dân;

Chính phủ có thẩm quyền ban hành
nghị quyết, nghị định. TTCP có thẩm quyền ban hành quyết định, chỉ thị. Trong
đó, nghị định của Chính phủ bao giờ cũng là văn bản pháp quy.

- Quyền quản lý và điều hành toàn
bộ hoạt động quản lý nhà nước trên tất cả các lĩnh vực của đời sống xã hội theo
đúng đường lối, chủ trương chính sách của Ðảng, văn bản luật của Quốc hội, UBTV
Quốc hội và hệ thống văn bản lập quy của Chính phủ.

- Quyền xây dựng và lãnh đạo toàn
bộ hệ thống tổ chức, các cơ quan quản lý nhà nước từ trung ương tới địa phương,
từ cơ quan HCNN có thẩm quyền chung đến cơ quan HCNN có thẩm quyền chuyên
môn.

- Quyền tổ chức những đơn vị sản
xuất, kinh doanh theo những hình thức thích hợp, lãnh đạo các đơn vị ấy kinh
doanh theo đúng kế hoạch, đúng cơ chế, đúng pháp luật.

¨
Cơ cấu tổ chức Chính phủ

- Về cơ
cấu tổ chức: Chính phủ gồm có Thủ tướng Chính phủ, các Phó thủ tướng Chính phủ,
các Bộ trưởng và các thành viên khác. Theo quy định của pháp luật thì Thủ tướng
Chính phủ bắt buộc phải là đại biểu Quốc hội.

+ Nhiệm kỳ của Chính phủ theo nhiệm
kỳ của Quốc hội. Khi Quốc hội hết nhiệm kỳ, Chính phủ tiếp tục hoạt động đến khi
Quốc hội khóa mới thành lập Chính phủ mới.

+ Bộ và các cơ quan ngang bộ do
Quốc hội thành lập theo đề nghị của TTCP.

- Chính phủ hoạt động
bằng 3 hình thức căn bản. Hiệu lực của hoạt động Chính phủ là kết quả tổng hợp
của cả 3 hình thức, hoạt động sau đây:

+ Hoạt động của tập
thể Chính phủ: phiên họp Chính phủ

+ Sự chỉ đạo điều hành của TTCP và
các phó Thủ tướng (theo sự phân công của TTCP).

+ Sự hoạt động của các Bộ trưởng
với tư cách là thành viên tham gia vào hoạt động Chính phủ, đồng thời cũng là
người đứng đầu một Bộ hay cơ quan ngang Bộ.

- Chính phủ chỉ hoạt
động dưới hai danh nghĩa: tập thể Chính phủ, hoặc cá nhân TTCP. Không có danh
nghĩa thường vụ hay thường trực Chính phủ bởi vì theo Luật tổ chức Chính phủ
hiện hành, không có cơ quan thường trực Chính phủ.

- Chính phủ là cơ quan
làm việc theo chế độ tập thể, những vấn đề quan trọng của Chính phủ phải được
thảo luận và quyết định theo đa số (Ðiều 19 Luật tổ chức Chính phủ)

- Các vấn đề đưa ra
Chính phủ thảo luận phải là vấn đề trọng yếu nhất có ý nghĩa quốc gia, có tầm
chiến lược, kinh tế, khoa học kỹ thuật chung cho cả nước, cho các ngành và các
địa phương trọng yếu cụ thể.

¨
Nhiệm vụ và quyền hạn của TTCP

Thủ tướng Chính phủ là người đứng
đầu Chính phủ, lãnh đạo công tác của Chính phủ, các thành viên Chính phủ, thủ
trưởng cơ quan thuộc Chính phủ, Chủ tịch UBND các cấp. Thẩm quyền của TTCP được
qui định trong điều 114, Hiến pháp 1992 và Ðiều 20, Luật tổ chức Chính phủ.

Thủ tướng Chính phủ chỉ đạo, phối
hợp hoạt động của các thành viên khác của Chính phủ. Trong phạm vi thẩm quyền
của mình, TTCP ban hành văn bản quyết định và chỉ thị.

Ðể đảm bảo vai trò chỉ đạo của
TTCP, đồng thời phát huy khả năng sáng tạo chủ động của các phó TTCP và các Bộ
trưởng, cần phải:

+ Phó Thủ tướng được phân công phụ
trách khối hay lĩnh vực hoặc giúp Thủ tướng chỉ đạo việc phối hợp các công việc
giữa các Bộ trưởng phải bảo đảm sự lãnh đạo thống nhất của TTCP.

+ Trong phạm vi quyền hạn được qui
định và được giao, các phó TTCP và các Bộ trưởng phải chủ động trong hoạt động
của mình. Tuy vậy, vẫn phải đảm bảo việc phối hợp và điều hoà chung trong Chính
phủ, bởi vì quyết định của tập thể Chính phủ là quyết định cao nhất của cơ quan
hành pháp nước CHXHCN Việt nam.

b. Bộ, cơ quan ngang Bộ,
các cơ quan khác thuộc Chính phủ

¨
Bộ, cơ quan ngang Bộ (gọi tắt là cơ quan cấp Bộ) là cơ
quan quản lý nhà nước có thẩm quyền chuyên môn ở trung ương; là cơ quan chuyên
môn
được tổ chức theo chế độ thủ trưởng một người, đứng đầu
là các Bộ trưởng hay Chủ nhiệm ủy ban. Các cơ quan cấp Bộ thực hiện chức năng
quản lý nhà nước theo ngành (quản lý chức năng, quản lý liên ngành) hay đối với
lĩnh vực (quản lý tổng hợp) trên phạm vi toàn quốc (Ðiều 2 Luật tổ chức Chính
phủ). Cụ thể như sau:

- Bộ quản lý theo
lĩnh vực là cơ quan quản lý nhà nước ở Trung ương của Chính
phủ
thực hiện chức năng quản lý nhà nước theo từng lĩnh vực lớn, ví dụ như: kế
hoạch, tài chính, khoa học, công nghệ, lao động, giá cả, nội vụ, ngoại giao, tổ
chức và công vụ. Các lĩnh vực này liên quan đến hoạt động tất cả các Bộ, các cấp
quản lý nhà nước, tổ chức xã hội và công dân.

- Bộ quản lý theo lĩnh vực có những
nhiệm vụ:

+ Giúp Chính phủ nghiên cứu và xây
dựng chiến lược kinh tế-xã hội chung;

+ Xây dựng các dự án kế hoạch tổng
hợp và cân đối liên ngành; xây dựng các qui định chính sách, chế độ chung

+ Kiểm tra và bảo đảm sự chấp hành
thống nhất pháp luật trong hoạt động của các Bộ và các cấp về lĩnh vực mình quản
lý;

+ Phục vụ và tạo điều kiện cho các
Bộ quản lý ngành hoàn thành nhiệm vụ.

- Bộ quản lý ngành là cơ quan
Nhà nước Trung ương của Chính phủ, có trách
nhiệm quản lý những
ngành kinh tế-kỹ thuật, văn hoá, xã hội, ví dụ như: nông nghiệp, công nghiệp,
giao thông vận tải, xây dựng, thương mại, văn hoá thông tin, giáo dục, y tế. Bộ
quản lý ngành có thể tập hợp với nhau thành một hoặc một nhóm liên quan rộng. Nó
có trách nhiệm chỉ đạo toàn diện các cơ quan, đơn vị hành chính sự nghiệp, kinh
doanh do mình quản lý về mặt nhà nước.

¨
Bộ trưởng và các thành viên khác của Chính phủ là thủ
trưởng cao nhất của Bộ
hay cơ quan ngang Bộ.

- Bộ trưởng, một mặt là thành
viên của Chính phủ, tham gia quyết định những vấn đề thuộc thẩm quyền chung của
Chính phủ; mặt khác là thủ
trưởng người đứng đầu Bộ thực
hiện quyền hành pháp, tức là người đứng đầu hệ thống hành chính Nhà nước đối với
ngành hay lĩnh vực, để quản lý ngành hay lĩnh vực được giao trong phạm vi cả
nước.

- Bộ trưởng và các thành viên khác
của Chính phủ chịu sự lãnh đạo của Thủ tướng Chính phủ, chịu trách nhiệm quản lý
nhà nước về lĩnh vực, ngành mình phụ trách trên phạm vi cả nước, bảo đảm sự tuân
thủ pháp luật trong ngành, lĩnh vực; chịu trách nhiệm trước Thủ tướng Chính phủ,
trước Quốc hội về lĩnh vực, ngành mình phụ trách.

¨
Các cơ quan thuộc Chính phủ là những cơ quan có chức
năng gần ngang Bộ như Tổng cục du lịch, Tổng cục hải quan, Tổng cục thống kê...
Thủ
trưởng các cơ quan này không phải là thành viên của
Chính phủ, họ có quyền tham dự các phiên họp của Chính phủ nhưng không có quyền
biểu quyết.

¨
Mối quan hệ giữa ngành và Bộ:

- Bộ là một phạm trù tổ chức nhà
nước, là cơ quan Trung ương quản lý nhà nước, hoạt động theo nguyên tắc tổ chức
hành chính nhà nước.

- Ngành (ví dụ như ngành kinh tế-kỹ
thuật) là một phạm trù kinh tế, và các tổ chức liên hiệp ngành, hoạt động theo
nguyên tắc và phương thức kinh doanh.

- Không nhất thiết khi có một
ngành hình thành do chuyên môn hoá ngày càng sâu thì phải có một Bộ chủ quản.
Bởi vì trên thực tế, do xu hướng ngày càng mở rộng quyền tự chủ kinh doanh cho
xí nghiệp, cho nên ngày càng xuất hiện nhiều ngành phân chia rất hẹp. Ðiều đó,
cần sự quản lý bao quát hơn của Bộ, chứ không phải lúc nào cũng thành lập một Bộ
riêng.

¨
Mối quan hệ giữa các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan
thuộc Chính phủ nếu có
mối liên hệ với nhau, phải có trách
nhiệm tôn trọng quyền quản lý của nhau, phối hợp thực hiện những nhiệm vụ của
nhà nước.

2. Các cơ quan
hành chính nhà nước ở địa phương.

TOP
¨ Khái
niệm: Cơ quan hành chính nhà nước ở địa phương là những cơ quan
hành
chính nhà nước thay mặt chính quyền ở địa phương.

¨ Phân
cấp: Các cơ quan HCNN ở địa phương được chia thành ba cấp


- Cơ quan
hành chính nhà nước cấp tỉnh: tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương;

- Cơ quan
hành chính nhà nước cấp huyện: huyện, quận, thị xã, thành phố trực thuộc
tỉnh;

- Cơ quan
hành chính nhà nước cấp xã: xã, phường, thị trấn.

Trên thực tế, ở các địa phương cơ
sở đều có các ấp, hoạt động gần giống như một cấp hành chính địa phương thứ tư.
Tuy nhiên, về mặt pháp lý, cơ quan hành chính nhà nước ở địa phương chỉ có 3 cấp
tỉnh, huyện, xã.

¨
luận về các cơ quan nhà nước ở địa phương:


- Các cơ quan nhà nước ở địa phương
không phải là "cơ quan của địa phương". Quyền lực nhà nước là tập trung thống
nhất. Ðây là những cơ quan thay mặt cho nhà nước ở địa phương để thực hiện chức
năng quản lý ở địa phương theo luật định.

- Các cơ quan nhà nước ở địa phương
được hình thành từ trong quá trình lịch sử, gắn bó với các điều kiện địa lý,
kinh tế, văn hoá, xã hội, cách thức tổ chức bộ máy nhà nước...Khác với một số
nhà nước khác trên thế giới, chỉ có hai cấp chính quyền địa phương là tỉnh và
huyện, bộ máy chính quyền địa phương của nước ta được tổ chức theo 3 cấp. Lý
luận sự cần thiết về vai trò và chức năng của cấp xã đã được chứng minh rõ ràng
từ trong lịch sử lập pháp Việt nam: có những chức năng của nhà nước chỉ thực
hiện được ở cấp xã, nên thực hiện ở cấp xã hoặc chỉ thực hiện có hiệu quả ở cấp
xã. Hương ước cấp xã là một ví dụ sinh động. Tương tự như vậy, đối với cấp huyện
và cấp tỉnh cũng sinh ra từ sự đòi hỏi của quản lý và các điều kiện khác nêu
trên. Vì vậy, tất yếu cần có một nhận thức đúng hơn về chính quyền địa phương.
Chính quyền địa phương không chỉ là những cơ quan thực hiện những chức năng mà
cơ quan trung ương khi trung ương không thể thực hiện được như một "cánh tay nối
dài", chúng còn có vai trò và sứ mệnh riêng.

¨
Nguyên tắc hoạt động

Khác với cơ quan hành chính nhà
nước ở trung ương và với các cơ quan nhà nước khác, cơ quan hành chính nhà nước
ở địa phương được tổ chức và hoạt động theo nguyên tắc song trùng trực thuộc:
phụ thuộc theo chiều dọc và phụ thuộc theo chiều ngang. Cụ thể:

+ UBND các cấp (cơ quan hành chính
nhà nước có thẩm quyền chung), vừa phụ thuộc cơ quan hành chính nhà nước có thẩm
quyền chung ở cấp trên vừa phụ thuộc vào hội đồng nhân dân (HÐND) cùng cấp (cơ
quan quyền lực nhà nước cùng cấp ở địa phương).

Ví dụ: UBND huyện Ô Môn, trong hoạt
động của mình vừa phụ thuộc vào UBND tỉnh Cần Thơ vừa phụ thuộc vào HÐND huyện Ô
Môn.

+ Các sở, phòng, ban (cơ quan hành
chính nhà nước có thẩm quyền chuyên môn) vừa phụ thuộc vào cơ quan hành chính
nhà nước có thẩm quyền chuyên môn cấp trên vừa phụ thuộc vào UBND cùng cấp (cơ
quan hành chính nhà nước có thẩm quyền chung cùng cấp).

Ví dụ: Phòng văn hóa-thông tin
huyện Thốt Nốt, trong hoạt động của mình vừa phụ thuộc vào Sở văn hóa-thông tin
tỉnh Cần Thơ vừa phụ thuộc vào UBND huyện Thốt Nốt.

a. ủy ban nhân dân

¨ Vai
trò

- UBND do HÐND bầu ra,
là cơ quan chấp hành của HÐND, nó là cơ quan hành chính nhà nước ở địa phương có
chức năng và nhiệm vụ chấp hành hiến pháp, luật, các văn bản của cơ quan nhà
nước cấp trên và nghị quyết của HÐND cùng cấp.

- Nhiệm
vụ và quyền hạn của UBND được quy định cụ thể trong Hiến pháp 1992 và Luật tổ
chức HÐND và UBND (Ðiều 42, Luật sửa đổi);

¨ Tính
chất và hoạt động

- UBND là cơ quan
hành chính nhà nước có thẩm quyền chung. Nhiệm kỳ của
UBND theo
nhiệm kỳ của hội đồng nhân dân cùng cấp.

- UBND gồm có một Chủ
tịch, một hay nhiều phó Chủ tịch và các ủy viên. Chủ tịch UBND phải là đại biểu
HÐND, do HÐND cùng cấp bầu ra và được Chủ tịch UBND cấp trên trực tiếp phê
chuẩn ( nếu là cấp tỉnh thì phải được Thủ tướng Chính phủ phê chuẩn
).

- UBND là một thiết
chế tập thể trong đó Chủ tịch UBND là người trực tiếp lãnh đạo hoạt động của
UBND. Khi quyết định những vấn đề quan trọng của địa phương, UBND phải thảo luận
tập thể và quyết định theo đa số.

¨ Chủ
tịch UBND

- Chủ
tịch UBND có nhiệm vụ và quyền hạn riêng được quy định trong pháp luật, phải
chịu trách nhiệm cá nhân về việc thực hiện nhiệm vụ quyền hạn của mình. Chủ tịch
UBND là: "Người lãnh đạo và điều hành công việc của UBND, chịu trách nhiệm cá
nhân về việc thực hiện nhiệm vụ quyền hạn của mình; cùng với UBND chịu trách
nhiệm về hoạt động của UBND trước HÐND cùng cấp và trước cơ quan nhà nước cấp
trên".

- Tuy UBND làm việc
theo chế độ tập thể, nhưng mỗi thành viên của UBND chịu trách nhiệm cá nhân về
phần công tác của mình trước HÐND cùng cấp tương ứng. Trong đó, Chủ tịch UBND là
người đứng đầu, chỉ đạo và phân công công tác cho các Phó Chủ tịch và các thành
viên khác của UBND.

- Mặt khác, Chủ tịch
UBND có những thẩm quyền riêng (xem Ðiều 49, Ðiều 52... Luật tổ chức HÐND và
UBND)

- Theo pháp luật hiện
hành, thiết chế thường trực UBND và chức danh Uỷ viên thư ký UBND không còn
nữa.

b. Các cơ quan có thẩm quyền
chuyên môn ở địa phương

- Các cơ
quan có thẩm quyền chuyên môn ở địa phương là các sở, phòng, ban được tổ chức và
hoạt động theo nguyên tắc song trùng trực thuộc, hoạt động theo chế độ thủ
trưởng một người, đứng đầu giám đốc sở, phòng, ban.

- Là cơ
quan giúp việc cho UBND, quản lý nhà nước trong phạm vi lãnh thổ của mình. Người
đứng đầu các cơ quan này do Chủ tịch UBND quyết định bổ nhiệm, bãi nhiệm, miễn
nhiệm.

- Việc
thành lập hay bãi bỏ những cơ quan này do UBND quyết định sau khi tham khảo ý
kiến của cơ quan chủ quản chuyên môn cấp trên.

3. Các đơn vị cơ
sở trực thuộc cơ quan hành chính nhà nước.

Ðây không phải là cơ quan hành
chính nhà nước nhưng chúng nằm trong hệ thống của các cơ quan hành chính nhà
nước. Các đơn vị cơ sở trực thuộc cơ quan hành chính nhà nước tổ chức và hoạt
động dưới sự quản lý của các cơ quan hành chính nhà nước. Bao gồm hai loại:

- Các đơn
vị hành chính sự nghiệp: là các trường học, bệnh viện..., các đơn vị này có tài
sản riêng, có một tập thể cán bộ, công nhân viên chức chuyên môn, kỹ thuật, hoạt
động dựa vào ngân sách nhà nước.

- Các đơn
vị sản xuất kinh doanh: là các xí nghiệp, liên hiệp xí nghiệp, công ty, tổng
công ty, lâm trường ..., là các đơn vị, tổ chức quản lý kinh tế trực tiếp sản
xuất ra của cải vật chất cho xã hội, hoạt động theo nguyên tắc hoạch toán kinh
tế.


IV. CẢI TỔ
BỘ MÁY NHÀ NƯỚC TRONG CÔNG CUỘC CẢI CÁCH NỀN HÀNH CHÍNH QUỐC GIA

TOP
Nền hành chính quốc gia được cấu
thành bởi ba yếu tố: thể chế hành chính, cán bộ hành chính và cơ quan hành chính
nhà nước. Công cuộc cải cách hành chính vì vậy phải thực hiện đồng bộ việc: cải
cách thể chế, chấn chỉnh bộ máy, xây dựng và làm trong sạch đội ngũ cán bộ, công
chức. Tuy nhiên trên từng mặt phải tập trung giải quyết một số vấn đề cấp bách,
đặc biệt là đối với bộ máy hành chính nhà nước. Muốn chấn chỉnh tổ chức bộ máy
hành chính, cần phải:

¨ Khi xây
dựng phát triển nền kinh tế thị trường, việc đổi mới và hoàn thiện thể chế, cải
tổ bộ máy nhà nước cho đúng với tầm vóc của một cơ chế tạo hành lang pháp lý,
khuyến khích đầu tư kinh doanh, và tự sắp xếp cơ cấu các khu vực kinh doanh nhà
nước là đòi hỏi thiết yếu.

¨ Mối
quan hệ giữa Trung ương và địa phương, giữa tập thể và cá nhân được làm rõ trên
cơ sở vận dụng nguyên tắc tập trung dân chủ, phù hợp với đặc điểm của hệ thống
hành chính, gắn với nguyên tắc kết hợp với đặc điểm của hệ thống hành chính, và
nguyên tắc kết hợp quản lý theo ngành và theo lãnh thổ.

¨ Phân
định rõ chức năng giữa trung ương và địa phương, giữa cấp các cấp trong chính
quyền địa phương, tiến tới sự phân định rõ hơn các đơn vị hành chính trong cùng
một cấp (Ví dụ: chức năng quản lý của tỉnh khác với chức năng quản lý của thành
phố ra sao...). Ðặc biệt, phải có một nhận thức đúng hơn về chính quyền địa
phương như sau:

+ Là cánh tay nối dài của trung
ương, chính quyền địa phương được phân quyền với những chức năng nhất định. Một
mặt, cần phải rõ ràng và khái quát để chính quyền địa phương chủ động và sáng
tạo trong việc quản lý nhà nước địa phương mình. Mặt khác, phải tuân thủ pháp
luật và sự quản lý của cấp trên theo luật định.

+ Có một số chức năng
phải được thực hiện bởi chính quyền địa phương, hoặc nên thực hiện bởi chính
quyền địa phương. Trung ương không nên "tập trung tối đa" lên cấp cao hơn, sau
đó lại trả về trung ương vì không thực hiện xuể.

+ Chỉ có pháp luật mới là ranh giới
đúng đắn nhất xác định ranh giới giữa chính quyền trung ương và địa phương, giữa
chính quyền địa phương với nhau.

¨ Giữa
các cơ quan chuyên môn cùng cấp, đòi hỏi phải có sự phối hợp. Ví dụ: sự phối hợp
giữa các bộ với nhau trong việc giải quyết một công việc, lĩnh vực nếu có. Tuy
nhiên phải qui định từng "loại việc" ở tầm vĩ mô với vai trò của Bộ trung tâm,
để từ đó có sự chủ động trong phối hợp.

¨ Từ các
căn cứ đó, cơ cấu bộ máy hành chính nhà nước sẽ được điều chỉnh theo hướng giảm
dần số lượng. Cần cải tiến, sắp xếp, bố trí lại cán bộ, chức năng của từng cơ
quan để bộ máy quản lý gọn nhẹ, hoạt động hiệu quả.


-----------------------------------------------


CÂU HỎI

1. Tại sao nói cơ quan
quản lý hành chính nhà nước là chủ thể cơ bản của luật hành chính?

[font=Times New Roman][size=12]2. Phân loại cơ quan
quản lý

_________________

Lhk33 hãy chung sức


____##########*________________________ __*##############______________________ __################_____________________ _##################_________**##*______ __##################_____*##########___ __##################___*#############__ ___#################*_###############*_ ____#################################*_ ______###############################__ _______#############################=__ ________=##########################____ __________########################_____ ___________*####################=______ ____________*##################________ _____________*###############__________ _______________#############___________ ________________##########_____________ ________________=#######*______________ _________________######________________ __________________####_________________ __________________###__________________ __________________##___________________ __________________#____________________
avatar
♥(¯`•▒»¦şǿċķ¦«▒• ´¯)♥
Admin

Tổng số bài gửi : 209
NHIỆT HUYẾT : 357
Cảm Ơn ! : 8
Join date : 15/02/2010
Age : 30
Đến từ : Đà Lạt

CASINO
BOYDALAT_90: 0

Xem lý lịch thành viên

Về Đầu Trang Go down

Re: Bài 4

Bài gửi by vantran on Mon Jun 27, 2011 11:15 am

thank you

vantran
Tân Binh
Tân Binh

Tổng số bài gửi : 2
NHIỆT HUYẾT : 2
Cảm Ơn ! : 0
Join date : 27/06/2011

Xem lý lịch thành viên

Về Đầu Trang Go down

Về Đầu Trang


 
Permissions in this forum:
Bạn không có quyền trả lời bài viết